Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

História

Podľa historických údajov je udávané, že naši predkovia žili v období Púchovskej kultúry.
 

Žili neďaleko dvoch hradísk. Jedna časť obyvateľov sa nebála severného vetra a bola usadená v Laze, čo je miesto blízko hradiska – Stará stráž. Druhá časť obyvateľov mala radšej južné slnko pod hradiskom nad obcou Maršová. Z jedného hradiska na druhé bol veľmi dobrý dohľad, vhodný na odovzdávanie signálov. Túto skutočnosť využívali aj majitelia hradu Súľov, stojaceho nad Javorom. Písomné doklady o osídlení pod hradiskami sa nezachovali. V Laze sa však našli rôzne črepy. O tom, že v okolí druhého hradiska bola obrábaná pôda, svedčia názvy ako Kňazovec, Komätné. Ďalšia časť chotára v tejto časti sa nazýva Nadlaščeky. Meno Lašček sa vyskytuje v okolitých obciach dodnes. Postupne sa obe skupiny usadili na sútoku Hradňanky s dvoma malými potôčikmi – Zámošťovým, ktorý tečie od Manínu a Dedinským, tečúcim od kopca Háj – oba tečú v protismere.

Listina Belu III. z roku 1193 je prvom priamou správou po osídlení horného okresu Turčianskej stolice a prvom nepriamou správou o Jablonovom. Odzrkadľuje tu základné sídlištné pomery na tomto území. Staršie listiny obsahujú najmä údaje o majetkovo právnom charaktere obce, ale chýba v nich zmienka o hospodárskom a sociálnom vývoji. Potvrdzujú však doosídľovací proces.

Prvá priama písomná správa o Jablonovom je v listine vydanej konventom Krížovníkov Svätého Štefana v Ostrihome v roku 1268. Určujú sa v nej hranice chotára Hrabovského, ktorého vlastníkmi boli Gurgus a jeho syn Bedech. Majetok odstúpili Oltumanovi, ktorý sa stal ich zaťom a švagrom. Hranica Hrabového začína na východe zemi Tullusa, kde bol potok zvaný Hlboké. Potom po jednom vŕšku smerovala k Roháču a od Roháča platanovitému stromu, ktorý sa ľudovo nazýva javor. V tejto listine sa vyskytujú aj údaje o menách a miestnych názvoch, ktoré svedčia o slovenskosti tohto územia a obyvateľstva, ktoré na ňom žilo.Je tiež priamym dokladom o osídlení v okolí Bytče a Predmiera – v zápätí po páde a odchode Tatárov. Ďalší vývoj vlastníckych vzťahov sa zračí z písomností rodu Podmanickovcov, ktoré sa uložené mimo územia Slovenska. Peter, syn Mikuláša – rečeného Bútora a Peter – rečený Horoš z Jablonového sa spomínajú v listine vydanej 22.septembra 1405 v Považskej Bystrici.

Na niekoľko desaťročí je vývoj v Jablonovom zahalený tmou. Dedinka znovu figuruje v dokumentoch až v polovici 15.storočia – zmienka sa týka Jablonového iba nepriamo, ilustruje vlastnícke vzťahy na okolí. Gašpar a Baltazár z Jablonového sa zúčastníli v roku 1458 na majetkoprávnom akte, ktorým bol na príkaz kráľa Mateja z 15.marca 1458 uvedený do držby Bystrického hradu a príslušných majetkov Ladislav Podmanický. Svedectvo o tom vydala Nitrianska kapitula 26.mája 1458.

Podrobnejšie sa hovorí o obci Jablonové v listine sedmohradského vojvodu Ctibora, vydanej v Trenčíne 8.septembra 1480. Ctibor bol županom Trenčianskej stolice a pánom celého Váhu. Listina potvrdzuje majetkovú transakciu, ktorá znamená odovzdanie Jablonového – Petrovi Bútorovi z Maršovej a jeho synom Blažejovi, Mikulášovi, Jánovi a Tomášovi. Peter Bútora bol vlastne jedným zo zakladateľov rodu Maršovský. Názov obce bol Jablonowa

Jablonové sa neskôr vynára z prítmia dokumentov až koncom 15.storočia, v súvislosti s nedorozumeniami a spormi o hranice pozemkov. Z Jablonového viedla vtedy do Predmiera dobrá cesta, ktorá bola oporou pri určovaní hranice. V listine sa vyskytujú skomolené slovenské názvy chotárnych častí – ako vrch Hraboka, Nadawky, Dworyscze, vŕšok Gedle, zeme Hradky a Lany, vrch Holezen, viackrát sa spomína Jablonovský potok. Listina o Jablonovom z konventu v Hronskom Beňadiku z 8.marca 1524 vydala svedectvo o chotárnom spore medzi Jurajom a Jánom Maršovským a Michalom Podmanickým, ako aj Jánom Brigantom. V chotári Jablonového sa spomínajú názvy častí obce – Lúčky, Lány, Riadky a Bačova hora, ktoré si Michal Podmanický aj Ján Brigant privlastnili.

Podrobnejší je portálny súpis z roku 1548, ktorý svedčí o istom zvýšení zaľudnenosti dediny. Výslovne sa v ňom uvádza, že Jablonové patrilo k hradnému panstvu Hričov. Obec už mala richtára, žilu to päť žehliarov, dvaja chudobní obyvatelia. V roku 1598 stálo v obci už 22 domov, ale bolo tu iba 12 daňovníkov, z toho 10 žehliarov. Na vtedajšie pomery to bola veľmi veľká dedina.

V roku 1851 žilo v obci 248 katolíckych, 17 evanjelických a 10 židovských obyvateľov.