Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Významní rodáci

Ján Nepomuk - Daniš

Narodený 24.2.1754 v Jablonovom. Pochádzal z roľníckej rodiny. Bol náboženským spisovateľom, cirkevným hodnostárom, členom bernolákovského Slovenského učeného tovarišstva, autorom náboženskej práce v bernolákovčine. Ján Daniš absolvoval teologické štúdia na Katolíckej univerzite v Trnave. Za kňaza bol vysvätený dňa 22.4.1777 v Trnave. Primície slávil vo Farskom kostole v Predmieri. Dňa 4.8.1806 bol slávnostne inštalovaný v katedrále za mladšieho kanonika. V tom istom roku postúpil na kanonika-kustos. Dňa 22.3.1823 sa stal veľprepoštom Rožňavskej kapituly. Vrcholom jeho zemskej slávy a najkrajším darom duchovným k jeho zlatému kňazskému jubileu bolo jeho menovanie v roku 1827 za titulárneho biskupa Dulcinského. V roku 1828 sa však prihlásila choroba. Zomrel na Vianoce 25.12.1829 v Rožňave vo veku 76 rokov. Pochovaný je v krypte kanonikov.

Juraj Bučo

Narodený v roku 1908 v Jablonovom. Ako 30. ročný vstupuje do rehole Milosrdných bratov v Bratislave. 8.12.1942 v rehoľnom kostole Navšívenia Panny Márie v Bratislave skladá sväté rehoľné sľuby, prijíma rehoľné meno Martin. Po rozpustení rehole odchádza pracovať do Čiech na stavbu priehrady. Začiatkom 80. rokov zomiera v blízkosti Brna.

Sestra Mária Vladimíra Galová (Karolína)

Narodená 7.júla 1923 v Jablonovom. 15.8.1941 vstúpila do rehole Sv.Alžbety v Bratislave. 29.12.1947 zložila večné sľuby a 2.8.1948 dostala diplom pre ošetrovanie chorých. Pôsobila v kláštore sv. Alžbety v Bratislave. Zomrela dňa 8. septembra 2014. Pochovaná je v kláštornej krypte sv. Alžbety v Bratislave.

Ján Galo

Narodil sa 6.decembra 1927 v Jablonovom. V roku 1950 ukončil štúdium na učiteľskej akadémii v Bratislave. Po skončení vojenskej služby v roku 1952 sa vrátil do Bratislavy, kde do roku 1959 pôsobil ako učiteľ. Po integrácii škôl Jablonové-Súľov pôsobil na Základnej škole v Súľove až do roku 1988, kedy odišiel na dôchodok. Jeho prvoradá činnossť spočívala v príprave a režírovaní divadelných predstavení. V 60. -70. rokoch sa venoval premietaniu filmov v kultúrnom dome. Zároveň sa venoval kultúrno-osvetovej činnosti, športu a reprezentácii obce v širokom okolí. Kultúre sa venuje aj v súčastnosti.

ThLic. Karol Krajči

Narodený 16.11.1947 v Jablonovom. Dňa 20.6.1971 prijal sviatosť kňazstva. Primície slávil vo farskom kostole v Súľove. Od roku 1989 bol ustanovený za farára do Veľkých Loviec, okr. Nové Zámky. Od roku 1993 bol špirituálom dekanátu Nové Zámky a od roku 1995 aj školským dekanom. Zomrel 26.10.2009 vo Veľkých Lovciach, kde je aj pochovaný.

PhDr. Vincent Staríček

Narodil sa v roku 1952 v Štiavniku pri Bytči. Detstvo prežil v Jablonovom, kde navštevoval aj základnú školu, od 5. ročníka v Súľove. Strednú školu navštevoval v Bratislave (SŠUP, odbor kamenosochárstvo), výtvarnú výchovu študoval na filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Od roku 1979 pôsobí v Bardejove ako výtvarný pedagóg. Venuje sa výtvarnej tvorbe (samostatné výstavy v Bardejove, Bratislave a Poľsku). Realizoval niekoľko reliéfnych portrétov ( Ján Nepomuk Daniš, Alexander Frický, Alexander Spesz), portrétnych búst ( Michal Vilec, Viktor Miškovský). Veľkorozmerné realizácie či oltárne obrazy z jeho ateliéru zdobia viaceré sakrálne stavby (Jarovnice, Poštárka v Bardejove ...), plastiky Panny Márie a Bernadetty sa nachádzajú v Jablonovom a Trenč. Jastrabí. Ilustroval tiež niekoľko kníh (kniha o bl. Zefirínovi vyšla aj v talianskej a španielskej mutácii). V súčasnosti je riaditeľom Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca v Bardejove.

Mgr. Václav Galo

Narodený 12.3.1962 v Žiline. 14.6.1987 bol Košiciach vysvätený za kňaza. V roku 1987 pôsobil ako kaplán v Rimavskej Sobote, v roku 1988 absolvoval základnú vojenskú službu, v roku 1990 pôsobil ako kaplán v Revúcej a neskôr sa stal správcom farnosti Podkriváň okr. Detva, od roku 1993 bol správcom farnosti Breznička okr. Poltár, od 1.9.2010 je správcom farnosti vo Vyšnom Medzeve okr. Košice-vidiek - dekan Jasovsko-Turniansky.

Mons. ThDr. Michal Baláž

Narodený 11.4.1964 v Považskej Bystrici. 19.6.1988 bol vysvätený za kňaza. V roku 1991 odchádza na postgraduálne štúdium do Ríma, kde získal titul doktor teológie. Od 1.8.1997 bol ustanovený za správcu farnosti v Lefantovciach okres Nitra. Od 14.2.2008 je riaditeľom kancelárie Biskupskho úradu Žilinskej diecézy. Dňa 8.3.2011 mu bol udelený kríž Maltézskych rytierov.

Daniela Čičková

Narodená 20.4.1974 v Žiline. 31.8.1992 vstúpila do kongregáciie školských sestier de Notre Dame. 14.8.1993 prijala v Beckove pri rehoľnej obliečke nové meno sestra Mária Alojzia. 15.8.1995 zložila profesiu svätých sľubov a v súčastnosti pracuje v Beckove v Charitnom domove.